Σε αυτή την ενότητα, θα παρουσιάσουμε το θέμα αυτό, μιλώντας για τις αρχές του τουρισμού, με τις έννοιες, τις θεωρίες και τη λογοτεχνία, τις θεμελιώδεις αρχές, τις τάσεις και τη σημασία του τομέα αυτού για την οικονομία. Θα αναλύσουμε επίσης τους θετικούς και αρνητικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον τουρισμό και θα περιγράψουμε την εξέλιξή του όλα αυτά τα χρόνια. Σε ένα δεύτερο μέρος της ενότητας, θα αναφερθούμε στις βασικές αρχές της τουριστικής διαχείρισης, θα εξηγήσουμε τη φύση, τα πεδία και τις προσεγγίσεις της διαχείρισης των τουριστικών οργανισμών, ενώ θα σχεδιάσουμε, αξιολογούμε, οργανώσουμε και προϋπολογίζουμε τον τομέα με τη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου τουρισμού. Τέλος, θα δούμε πώς αυτές οι έννοιες εφαρμόζονται σε πραγματικές περιπτωσιολογικές μελέτες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενσωματωμένη με AR και Αγροτική Νεολαία».

Μετά την παρακολούθηση αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση να:

  • Κατανοήσετε τη σημασία των επιχειρηματικών δεξιοτήτων για την τουριστική βιομηχανία·
  • Προσδιορίσετε διαφορετικές μορφές ηγεσίας·
  • Κατανοήσετε την έννοια της καθοδήγησης μέσω του παραδείγματος·
  • Εφαρμόστε τα “Do’s and Don’ts”(το τι πρέπει να κάνετε και τι όχι) της πειθούς.
  • Εξηγήστε και εφαρμόσετε τα Μοντέλα Εργαλείων της Πειθούς.
  • Ποιοι είναι οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι για την παροχή χρηματοδότησης;
  • Ποιες είναι οι ευκαιρίες για μια επιχειρηματική συγκέντρωση κεφαλαίων;
  • Πώς να δημιουργήσετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

Αυτή η ενότητα θα παρουσιάσει τις τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας – AR, της εικονικής πραγματικότητας – VR και της ψηφιακής επικοινωνίας όσον αφορά τις διεπαφές που απαντώνται. Το πρώτο κεφάλαιο θα αναλύσει τις θεμελιώδεις έννοιες των δύο τεχνολογιών και τα πιθανά πεδία εφαρμογής τους, ενώ το δεύτερο  κεφάλαιο θα επεξεργαστεί τις τεχνικές πτυχές και τον εξοπλισμό για τις δύο τεχνολογίες, αλλά και έναν γενικό οδηγό για την ανάπτυξη των AR και VR. Το τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιάσει τις ψηφιακές επικοινωνίες και τις ψηφιακές διεπαφές και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν περιβάλλοντα ψηφιακής επικοινωνίας και τα συνηθέστερα διαπιστωμένα χαρακτηριστικά τους.

Η ενότητα αυτή παρέχει πρώτα μια εικόνα για τις διάφορες τουριστικές υπηρεσίες και το κύριο χαρακτηριστικό της, με μια επισκόπηση της σημασίας της οικοδόμησης «εμπειριών» που ζητούνται από τον σύγχρονο τουρίστα, καθώς και του τρόπου δημιουργίας εμπειριών ενσωματωμένων στην AR, εφαρμόζοντας όσα έχει μάθει στις Ε1, Ε2 και Ε3 και δημιουργώντας νέες τουριστικές υπηρεσίες και αξιοποιώντας την AR. Η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης του πυρήνα της εμπειρίας, εξετάζοντας τον στόχο και το πλαίσιο, αναλύοντας τους ανταγωνιστές, για την κατασκευή όχι μόνο ενός επιχειρηματικού σχεδίου αλλά και ενός δικτύου με σκοπό τη συνεργασία με τους κύριους υφιστάμενους παράγοντες του τοπικού τουριστικού προορισμού.